#

OUR SUSTAINABILITY PRINCIPLES

SÜRDÜREBİLİRLİLİK İLKELERİMİZ

We aim to minimize the impact on the environment

We provide open communication on sustainability issues

We maintain open communication in the local communities where we operate

We prefer to buy from companies that comply with sustainable development and ethical standards

Respecting the Environment and Protecting Natural Life

We act within the framework of the Environmental Sustainability Policy. Waste

We strive to minimize the harm of water to the environment.

Support to the Local Economy and sustainability

We support local/regional development and employment.

Cultural Sustainability

Local/regional properties of historical, archaeological, cultural and spiritual importance,

We contribute to the protection and development of areas and traditions.

Environmentally Friendly Purchasing:

Evaluates the nature and quality of product/service purchases with users and

We analyze. We act fairly, honestly and impartially in supplier selection.

Energy-saving

Our hotel has an energy saving policy. total used

are grouped according to energy type. Water Saving Our hotel has a water saving policy. When measuring water consumption, the water used per guest and per night is reported.

Staff Participation

We offer our employees the opportunity for development and advancement by providing regular training.

We offer a healthy, safe working environment to our employees and respond to requests, suggestions and

We offer various opportunities for people to submit their complaints.

We want to make occupational health and safety a corporate culture.

Stakeholders and Communication

When operating our policy, we attach importance to the participation of our relevant parties and provide transparent information when necessary. We inform our guests and employees about the natural and cultural heritage of the local/region, and evaluate all feedback from our guests. We improve our processes in line with the data we obtain.

Suitability for Individuals with Disabilities

We do not have a room suitable for disabled people.

Legal Compliance

Respects human rights; language, religion, race, gender, etc. all kinds of discrimination

We refuse. We constantly improve all our processes by adhering to our core values and with the understanding of compliance with the legal and other conditions we are obliged to comply with.

Çevre üzerindeki etkiyi minimum düzeye indirmeyi hedefliyoruz

Sürdürülebilirlik konularında açık iletişim sağlıyoruz

Faaliyet gösterdiğimiz yerel topluluklarda açık iletişim sürdürüyoruz

Sürdürülebilir kalkınma ve etik standartlar ile uyumlu şirketlerden satın almayı  tercih ediyoruz

Çevreye Saygı Ve Doğal Yaşamı Koruma
Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Atık
suyun çevreye zararını en aza indirgeme çabası içerisindeyiz.

Yerel Ekonomiye destek ve sürdürülebilirlik
Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz.

Kültürel Sürdürülebilirlik
Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin,
alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

 

Çevreye Duyarlı Satınalma:
Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve
analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.

Enerji Tasarrufu
Otelimizin enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Kullanılan toplam
enerji türüne göre gruplanmaktadır. Su Tasarrufu Otelimizin su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Su tüketimini ölçmekte misafir ve geceleme başına kullanılan su raporlanmaktadır.

Engelli Bireylere Uygunluk
Engelliye uygun bir odamız yoktur.

Personel Katılımı
Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve
şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz.
İş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.

Paydaşlar ve İletişim
Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz. Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz, Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.

Yasal Uyum
İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı
reddediyoruz.Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.